Villkor


Villkor - Generella

I samband med att du som privatperson eller ni som företag väljer att bli kund hos oss och/eller genom att använda vår e-handelstjänst behöver vi registrera dina/företagets personuppgifter. Det är personuppgifter såsom mobilnummer, e-post, adress och liknande. Därmed godkänner du följande villkor:

- Våra tjänster tillhandahålls för dig personligen eller riktat till er som företag, i syfte att stärka ert varumärke genom arbetskläder, profilkläder och profilprodukter.

- Personuppgifterna används endast i syfte att kommunicera gällande ändamål i form av åtagande av aktuell tjänst, i form av skisser, korrektur, skicka ordererkännanden etc.
För att med ert samtycke inspirera er inför olika säsonger och event, för att bredda vår/er marknadsföring i sociala medier. Det utöver det huvudsakliga ändamålet, fakturering och bokföring.

- Våra tjänster omfattar därmed även hantering/framtagning av logotyper. Detta för att kunna hjälpa er att få fram produkter som stärker just ert varumärke.

- Dom uppgifter vi lagrar omfattar (för privatperson) namn, mobilnummer, e-post och ev. original. Utöver det som omfattas för privatpersoner lagrar vi även, organisationsnummer och företagens transferdekaler.
Lagring av organisationsnummer avser bokföring, sedvanlig kreditupplysning och fakturering.
Lagring av transferdekaler ger oss möjligheten att kunna erbjuda en snabb och effektiv service.
Dessa transferdekaler monteras efter avrop av kund. Du som kund kan när som helst hämta ut dom lagerhållna dekalerna.

- Vi lämnar i vissa fall endast ut personuppgifter till tredje part i form av leverantör eller logistikleveranser, i syfte att kunna leverera produkter direkt, vilket ger snabbare leveranser och lägre fraktkostnad. Dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med Mälarprofils vid var tid gällande integritetspolicy.
Mälarprofil är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker med dom personuppgifter som lämnas.
Genom att lämna dessa uppgifter och godkänna Mälarprofils integritetspolicy samtycker du till att Mälarprofil behandlar dina uppgifter på det sätt som anges däri. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Mälarprofil via dom kontaktvägar som anges i Mälarprofils integritetspolicy.

- Du/ni försäkrar att dom personuppgifter som registreras tillhör dig eller att du på annat sätt (t.ex. genom fullmakt) är behörig att använda uppgifterna, samt att dessa är korrekta och fullständiga.

- Företagen ansvarar för samtliga anställa som är eller har varit anställda hos den aktuella parten. Skulle någon tidigare anställd på ert företag handla hos oss på era registrerade uppgifter är ni skyldiga att betala det aktuella beloppet.

- Mälarprofil har rätt att befränsa eller spärra din/er tillgång till våra tjänster av säkerhetsskäl eller vid misstänkt missbruk av tjänsten genom t.ex. brott mot dessa villkor.

- Mälarprofil förbehåller sig rätten att ändra i eller göra tillägg på dessa kundvillkor med en (1) månads varsel. Mälarpfoil har dock alltid rätt att med omedelbar verkan göra sådana ändringar som föranleds av lag, förordning, myndighetsbeslut eller av säkerhetsskäl. Om du inte godkänner aviserad ändring eller tillägg till villkoren är du skyldig att avregistrera dig från tjänsten

Integritetspolicy

Integritetsplicy för Mälarprofils digitala kanaler

Mälaprofil (nedan nämnda ?Vi?) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och användare av tjänsterna som Mälarprofil erbjuder på webbsidan och plattformar i sociala medier.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Mälarprofil används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig ankomst. All behandling av personuppgifter inom Mälarprofil sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Mälarprofils Digitala Kanaler.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Mälarprofils Digitala Kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, om dig som kund, vid utförande av de tjänster Mälarprofil erbjuder via våra digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Mälarprofils digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


Mälarprofils behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du/ni (privatperson & företagare) besöker/använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Mälarprofilstjänster/produkter, transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Mälarprofil komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Mälarprofils Digitala Kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Mälarprofil via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Mälarprofils webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Mälarprofil anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via våra Digitala Kanaler, till exempel i samband med att du gör en beställning, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Mälarprofil komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Mälarprofil har placerat s.k. "cookies" i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen in. Mer information om vilka cookies Mälarprofil placerat i våra Digitala Kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Mälarprofils Cookiepolicy som du hittar här.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Mälarprofils rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de Digitala Kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Mälarprofil eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig;

- För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email, formulär och i våra konton i sociala medier;
- För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.;
- För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email eller sms/mms);
- För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika Digitala Kanaler från Mälarprofil samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster;
- För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
- För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster; och
- För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Mälarprofil behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice samt då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Mälarprofil skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att kontakta dig med hjälp av dom personuppgifter du registrerat hos oss.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Mälarprofil värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Mälarprofil behandlar all information om Mälarprofils kunder konfidentiellt. Adressinformation i vårt register kan i vissa fall lämnas till våra underleverantörer för att leveransen till dig som kund ska ske smidigare och billigare.

Användning av information från din mobila enhet

Mälarprofil tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Mälarprofil får tillgång till information från din mobila enhet (såsom exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta). Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Mälarprofil samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Nedan finner du information om hur Mälarprofil kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Mälarprofil samtycke till sådan användning.

Plats: Mälarprofil kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

Bilder och kamera:Mälarprofil kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger Mälarprofil godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.

Kontakter: Mälarprofil kommer inte att importera dina kontakter lagrade på din mobila enhet utan att först få din uttryckliga tillåtelse.

Mikrofon: Mälarprofil kommer aldrig att få tillgång till mikrofonen i din mobila enhet om du inte uttryckligen har givit din tillåtelse till detta.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Mälarprofil behandlar om dig/företaget inom ramen för våra Digitala Kanaler. Mälarprofils Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Mälarprofil ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Mälarprofil på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Mälarprofils Digitala Kanaler riktar sig inte huvudsakligen till barn och Mälarprofil samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Mälarprofil ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 9 nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Undantagsmässigt gällande omyndig person är ungdomar som driver Ungt Företagande och är i behov av marknadsföringsmaterial i form av profilkläder och/eller profilprodukter inom sin gymnasieutbildning.

Dessa ungdomar bemöts som myndiga företagare och tilldelas våra olika villkor och policy, precis som våra etablerade kunder.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Mälarprofil som anges som ansvarig för den Digitala Kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom Mälarprofil är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Mälarprofil behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta Mälarprofil på info@malarprofil.se eller via post till:

Mälarprofil i Bålsta AB
Vikingavägen 4
746 50 Bålsta


Ändring av denna integritetspolicy

Mälarprofil kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Mälarprofils webbsidor.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som läggs på din dator eller annan IT-utrustning.

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen/ en Digital Kanal ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ?session-cookies?) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ?permanenta cookies?). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Cookies i Mälarprofils digitala kanaler

I Mälarprofils Digitala Kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra din upplevelse av besöket exempelvis så att dina val kan sparas, men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Cookies på Webbplatsen

Webbplatsen använder två typer av cookies; så kallade persistenta cookies och sessionscookies. Den persistenta cookien, som sparas under en längre tid på din dator efter att webbläsaren stängs, används för övervakning och loggning av webbtrafik och trafikmönster mellan din dator och Webbplatsen. Sessionscookien, som raderas automatiskt efter att webbläsaren stängs, används för att optimera laddning och cachning av webbsidor på din dator.

Samtycke till användning av cookies

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation får cookies endast användas med användarens samtycke.Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning.

Om du inte samtycker till användandet av cookies när du besöker Webbplatsen kan du antingen deaktivera användningen av cookies i din webbläsare, eller sluta använda Webbplatsen. Om du väljer att deaktivera användningen av cookies i din webbläsares inställningar, kan detta medföra att de tjänster och funktioner som finns på Webbplatsen inte kommer att fungera som avsett.